Node Version Manager

nvm: Linux 上輕鬆管理 Node 版本的好幫手。

安裝

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | zsh
  • 請上 GitHub 確認最新版本
  • 最後面請依需求填入所使用的 Shell ( zshbash ...)

常用指令

本機安裝的版本

nvm ls

列出可安裝的 LTS 版號

nvm ls-remote --lts

安裝最新 LTS 版本

nvm install --lts

切換版本(僅限於此 Shell)

nvm use lts/dubnium

安裝新版本(自動切換板本,但僅限於此 Shell)

nvm install lts/erbium

設定全域使用的 Node 版本

#替換最後面的 lts/dubnium
nvm alias default lts/dubnium

更多設定請參考 Node Version Manager 官網